TVARKOS

 

 

 • Asmenų, priimtų į gimnaziją, paskirstymo į klases tvarka    (parsisiųsti)
 • Mokinių priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas  (parsisiųsti)
 • Gimnazijos bendruomenės narių elgesio ir etikos normos   (parsisiųsti)
 • Gimnazijos socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas  (parsisiųsti)
 • Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas   (parsisiųsti)
 • Gimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas  (parsisiųsti)
 • Poveikio priemonių netinkamai besielgiantiems mokiniams taikymo sąlygos ir tvarka  (parsisiųsti)
 • Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas   (parsisiųsti)
 • Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui tvarkos aprašas   (parsisiųsti)
 • Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka  (parsisiųsti
 • Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarka  (parsisiųsti)
 • Mokinių išvykų su tėvais į pažintines – poilsines keliones tvarka  (parsisiųsti)
 • Neformaliojo ugdymo organizavimo tvarka  (parsisiųsti)
 • Gimnazijos darbo tvarkos taisyklės  (parsisisiųsti)
 • Gimnazijos mokinių vežiojimo mokykliniais autobusais tvarka  (parsisiųsti)
 • Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai  (parsisiųsti)
 • Elgesio valgykloje taisyklės  (parsisiųsti)
 • Mokinių skatinimo ir nuobaudų tvarka (parsisiųsti)
 • Savivaldybės tarybos sprendimas dėl Druskininkų sanatorinės mokyklos reorganizavimo  (parsisiųsti)
 • Gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės  (parsisiųsti)
 • Gimnazijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika  (parsisiųsti)
 • Gimnazijos mokytojų darbo laiko grafiko sudarymo tvarkos aprašas  (parsisiųsti)
 • Gimnazijos mokyklinės uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas (parsisiųsti)
 • Gimnazijos darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas (parsisiųsti)
 • Gimnazijos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje tvarkos aprašas (parsisiųsti)
 • Gimnazijos 2023-2025 metų korupcijos prevencijos programa (parsisiųsti)
 • Gimnazijos bendruomenės narių elgesio ir etikos normos (parsisiųsti)
 • Gimnazijos pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas (parsisiųsti)