Anonsai

SAUSIO mėnesio veiklos planas

2019-2020 m. m.

 

Eil.

Nr.

Veiklos turinys

Data

Atsakingas

 1.  

Renginys „DRUSKININKAI 2020: pozityvi mokymosi aplinka ir vaikų emocinė gerovė“.

Grand Spa „Lietuva“ 12-14 val.

01-03

E. Vilkienė

 1.  

Atvirų durų savaitė.

01- 06-10

Dalykų mokytojai

 1.  

Akcijos „Ištiesk gerumui ranką“ tęsinys. Apsilankymas pas senelius.

01-06

E. Nevulienė-Nemunaitienė

Mokinių taryba

 1.  

Susitikimas su mokinių savivaldos atstovais. 13.05 val.

01-07

E. Vilkienė

 1.  

Darbo grupės pasitarimas dėl Erasmus+ programos paraiškos rengimo.

15 val. Švietimo centre

01-07

B. Juodzevičienė

 1.  

Darbo grupės pasitarimas dėl ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo veiklos tobulinimo paraiškos rengimo.

16 val. Švietimo centre

01-07

G. Žaldokas

 1.  

Psichologų metodinio būrelio susirinkimas.

15.45 val. PPT

 

01-07

 

D. Kuzmickienė

 1.  

Susitikimai su klasių auklėtojais:

1 klasių 110 kab. 11.05 val.

2 klasių 110 kab. 11.05 val.

3 klasių 207 kab. 13.05 val.

4 klasių 207 kab. 11.05 val.

 

01-08

01-07

01-13

01-15

 

Pavaduotojos ugdymui

 1.  

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės susirinkimas.   8.00 val.

01-08

E. Vilkienė

N. Guželienė

 1.  

Narkotikų vartojimo prevencijos renginys.

13.25 val. aktų salėje

01-08

E. Kavaliauskienė

 1.  

Savivaldybės mokinių olimpiados:

anglų k. (11 kl.) 10 val.

chemijos (9-12 kl.) 10 val.

matematikos (9-12 kl.) 10 val.

lietuvių k. ir literatūros (9-12 kl.) 10 val.

biologijos (9-12 kl.) 10 val.

fizikos (9-12 kl.) 10 val.

 

01-08

01-10

01-17

01-21

01-24

01-31

Pavaduotojos ugdymui

Metodinių grupių pirmininkai

 1.  

2019 m. biudžeto svarstymas.

14.50 val.

01-09

E. Vilkienė

L. Kriščiūnienė

 1.  

Kontroliniai darbai 4 klasių mokiniams:

matematikos, (8.00-11.00 val.)

geografijos, (8.00-11.00 val.)

lietuvių k. ir literatūros. (8.00-11.00 val.)

 

01-09

01-10

01-13

R. Šarkelienė

Dalykų mokytojai

 1.  

2-ų klasių mokinių supažindinimas su vidurinio ugdymo programa. (klasių valandėlių metu)

01 – 13-17

R. Šarkelienė

 1.  

Stažuotojų vizitas gimnazijoje pagal įgyvendinamą UPC pedagogų trumpųjų stažuočių Lietuvoje programą (Dalykų integracija ir išorinių edukacinių aplinkų panaudojimas užsienio kalbų (anglų, ispanų) ir technologijų pamokose).

01 – 13-17

G. Stukienė

A. Markevičiūtė

 1.  

Pilietiškumo pamokos tema „Sausio 13-oji- gedulo ar pergalės diena?“

01 – 13-17

Istorijos mokytojai

 1.  

Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“.

8.30 val.

01-13

E. Nevulienė-Nemunaitienė

Mokytojai

 1.  

Bėgimas aplink Druskonio ežerą.   12 val.

01-13

E. Kavaliauskienė

 1.  

Metodinės tarybos susirinkimas. 11.05 val. 313 kab.

01-15

R. Gervelienė

 1.  

3-ių klasių mokinių prašymų atlikti Brandos darbą registracija, suvestinė; duomenų apie mokinių brandos darbo pasirinkimą suvedimas į mokinių registrą.

 

iki 01-15

 

R. Šarkelienė

 1.  

Vaiko gerovės komisijos posėdis.

01-16

E. Kavaliauskienė

 1.  

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos parengimas Švietimo centrui.

iki 01-17

R. Šarkelienė

 1.  

Jaunųjų filologų konkursas.

Švietimo centre 15 val. (darbus pristatyti iki 01-17)

01-20

 

R. Gervelienė

lietuvių k. mokytojai

 1.  

Metodinių grupių susirinkimai.

01 – 20-24

Metodinių grupių pirmininkai

 1.  

Socialinių pedagogų metodinio būrelio susirinkimas. 13 val. san. „Saulutė“

01-20

V. Žaldokienė

 1.  

Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas.

15 val. Sporto centre

01-21

E. Vilkienė

 1.  

Savivaldybės 9-10 kl. mokinių anglų kalbos konkursas. 10 val.

01-23

B. Juodzevičienė

anglų k. mokytojai

 1.  

VBE kandidatų darbų vertintojų registracija duomenų perdavimo sistemoje KELTAS.

iki 01-24

R. Šarkelienė

 1.  

Prof. J. Matulionio jaunųjų matematikų konkursas.   KTU 10 val.

01-25

R. Šarkelienė

matematikos mokytojai

 1.  

Metodinių būrelių pirmininkų pasitarimas.

15 val. Švietimo centre

01-28

Metodinių būrelių pirmininkai

 1.  

Šachmatų varžybos.

„Atgimimo“ mokykloje 14 val.

01-29

E. Kavaliauskienė

 1.  

Meninio skaitymo konkursas.

„Atgimimo“ mokykloje 14 val.

01-30

 

R. Gervelienė

R. Janulevičienė

 1.  

Kuratoriaus diena mokykloje.

01-30

E. Vilkienė

 1.  

3 klasių mokinių planų korekcija, tvarkaraščių derinimas, įskaitų iš naujai pasirinkto dalyko programos ar dalyko programos kurso skirtumo organizavimas.

iki 01-31

R. Šarkelienė

 1.  

1-2 klasių pamokų, kabinetų užimtumo, mokytojų budėjimo tvarkaraščių II pusmečiui parengimas.

iki 01-31

E. Kavaliauskienė

 1.  

Mokytojų veiklos žiniaraščių parengimas.

01-31

E. Kavaliauskienė

 1.  

2-ų klasių mokinių supažindinimas su PUPP organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu.

sausis

E. Kavaliauskienė

 1.  

Menų ir technologijų brandos egzaminų vykdymo ir brandos darbo rašymo priežiūra.

sausis

R. Šarkelienė

 1.  

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminarai (pagal UPC irDŠC planą)

sausis

R. Šarkelienė

 1.  

El. dienyno patikra.

pirmadieniais

Pavaduotojos ugdymui

 1.  

Individualus darbas su mokiniais ir jų tėvais (mokymosi ir lankomumo rezultatų aptarimas, tolimesnių perspektyvų numatymas).

sausis

Pavaduotojos ugdymui