VIDURINIS UGDYMAS

 

 


              Ištrauka iš DRUSKININKŲ „RYTO“ GIMNAZIJOS

2020 – 2021 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANO

 

 

PIRMASIS SKIRSNIS

MOKSLO METŲ TRUKMĖ

 

5. Ugdymo organizavimas 2020-2021 mokslo metais:

5.1. mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2020 m. rugsėjo 1 d.;

5.2. ugdymo proceso trukmė ir pabaiga:

 

Klasė

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė

I-III

06-22

185 ugdymo dienos

IV

05-21

163 ugdymo dienos

 

Į ugdymo dienų skaičių įskaičiuojamos edukacinės išvykos, renginiai, vykstantys po pamokų ir/ar savaitgaliais, švenčių dienomis.

 

5.3. ugdymo procese skiriamos atostogos:

 

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2020-10-26

2020-10-30

Žiemos (Kalėdų)

2020-12-23

2021-01-05

Žiemos

2021-02-15

2021-02-19

Pavasario (Velykų)

2021-04-06

2021-04-09

Vasaros (I-III klasėms)

2021-06-23

2021-08-31

Vasaros (IV klasėms)

Pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai

2021-08-31

 

6. Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

6.1. pirmasis pusmetis – rugsėjo 1 d. – sausio 29 d.,

6.2. antrasis pusmetis – vasario 1 d. – birželio 22 d. (I – III klasėms), vasario 1 d. – gegužės 21 d. (IV klasėms).

 

8. Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų- balandžio 12 d. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jam suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

 

9. Ugdymas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, organizuojamas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 13 punktu ir 7 priedu.

 



Druskininkų „Ryto“ gimnazijos pavaduotojų ugdymui funkcijos  (parsisiųsti)

 

Konsultacijų tvarkaraštis  (parsisiųsti)

 

2020 m. 45-osios abiturientų laidos  VBE ir stojimo į kitas mokslo įstaigas rezultatai  (parsisiųsti)