UGDYMAS KARJERAI

 

Druskininkų „Ryto“ gimnazija prisijungė prie projekto „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“.  (parsisiųsti)

MOKINIŲ UGDYMAS KARJERAI

 

          Pagrindinis teikiamų paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą), kurios yra svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbo aplinką, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi.

          Pagrindiniai dokumentai:

 1. Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos APRAŠAS (patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V- 1090/A1-314)
 2. Ugdymo karjerai PROGRAMA (patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15d. įsakymu Nr. V – 72)

          Uždaviniai:

 1. Sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai.
 2. Teikti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis).
 3. Teikti informaciją apie aukštosiose mokyklose bei profesinio rengimo centruose vykdomas studijų ar mokymo programas, mokymo formas, trukmę, priėmimo taisykles, mokymosi sąlygas.
 4. Organizuoti profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą.
 5. Vykdyti mokinių profesinį konsultavimą (individualų ir grupinį).
 6. Padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją.
 7. Supažindinti su profesinio informavimo šaltiniais, patarti, kur rasti profesinio informavimo, konsultavimo institucijas.
 8. Ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.

         

          Konkrečios veiklos:

 • Karjeros specialistė koordinuoja bei teikia karjeros paslaugas gimnazijoje;
 • Teikia asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais mokiniams;
 • Organizuoja profesinį veiklinimą (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones: pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis);
 • Teikia karjeros planavimui bei vystymui reikalingą informaciją mokiniams ir  mokyklos bendruomenei;
 • Supažindina mokinius, mokytojus, tėvus su gimnazijoje teikiamomis karjeros paslaugomis, programomis, ugdomomis kompetencijomis ir projektais;
 • Supažindina mokinius su informacija apie darbo galimybes ir  studijas, aukštąsias ir kitas mokyklas ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles;
 • Supažindina su profesinės veiklos ir užimtumo sritimis, darbo rinka ir jos pokyčių prognozėmis (kvalifikacijų paklausa, atlyginimais).