Virtuali aukštaičių stažuotė gimnazijoje

Birželio 10 d. gimnazijos vadovų komanda – direktorė Egidija Vilkienė, pavaduotojos ugdymui Roma Šarkelienė ir Elvyra Kavaliauskienė – dalijosi patirtimi nuotoliniame projekto „Lyderių laikas 3“ renginyje – Anykščių, Pasvalio, Pakruojo, Kupiškio ir Joniškio rajonų savivaldybių stažuotė Druskininkų savivaldybėje.

Direktorė kalbėjo apie pasidalytąją lyderystę gimnazijoje, jos pasireiškimo lygmenis ir poveikį bendruomenės narių santykių stiprinimui, atsakomybės bei pasitikėjimo savimi ir kitais didinimui. Pasidžiaugė gražiais bendradarbiavimo rezultatais, akcentuodama susitarimų (dėl veiklos prioritetų ir ugdymo kokybės) svarbą, konkrečių lūkesčių mokyklos/mokinio rezultatams/pasiekimams ir mokymo(si) aplinkai formulavimą, veiklų planavimo bei įgyvendinimo ir priimamų sprendimų orientaciją į mokinių mokymosi sėkmę.

Pavaduotoja ugdymui Roma Šarkelienė paruošė ir pristatė pranešimą apie mokytojų bendradarbiavimą mokinio pažangai, kalbėjo apie ilgalaikes mokytojų kvalifikacijos kėlimo programas, pateikė teikiamos pagalbos mokiniams pavyzdžių (individualios/grupinės konsultacijos, ugdymas karjerai).

Pavaduotojos ugdymui Elvyros Kavaliauskienė pranešimo tema „Veiksmingas bendradarbiavimas vaiko sėkmei“. Ji išsamiai papasakojo apie pagalbos mokiniui sistemą gimnazijoje, daug dėmesio skirdama naujų mokinių adaptacijai, Vaiko gerovės komisijos veiklai, konkrečioms taikomoms priemonėms ir jų veiksmingumui.